Inför årsmötet 11/2-13 Dagordning

februari 6, 2013 13:46 av Elin Holmberg

 

Årsmöte i Avdelning 17

11/2  2013, Umeå

1.                                                      Årsmötet öppnas                      

2.                                                      Val av ordförande för årsmötet                       

3.                                                      Val av sekreterare för årsmötet                      

4.                                                      Fastställande och godkännande av röstlängd för årsmötet                            

5.                                                      Val av två (2) rösträknare och två (2) protokolljusterare    

6.                                                      Fastställande av dagordning 

7.                                                      Fråga om mötets behöriga utlysande            

8.                                                      Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser  

9.                                                      Föredragning av revisionsberättelsen för 2012                      

10.                                                    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2012

11.                                                    Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för föregående års verksamhet och förvaltning    

12.                                                    Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt antal ledamöter i utbildningsnämnden.              

13.                                                    Val av avdelningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.   

14.                                                    Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

15.                                                    Val av suppleant-/er till styrelsen för en tid av två (2) år.  

16.                                                    Val av minst två (2) ledamöter i utbildningsnämnden för en tid av ett (1) år.                      

17.                                                    Val av ordförande och en (1) ledamot i nomineringsrådet för en tid av ett (1) år.             

18.                                                    Övriga frågor

a) Information från hockeyeventet

b) Information från vårt möte med arbetsförmedlingen

c) Beslut om event/regionsmöte i april/maj