Årsredovisning avd. 7 2016

februari 21, 2017 17:00 av Lisbeth Holm

FRISÖRFÖRETAGARNAS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2016 AVDELNING Beträffande årets resultat samt ekonomiska ställning vid årets slut hänvisas Värmland till nedan intagna resultat- och balansräkningar Org.nr: 873201-3647 RESULTATRÄKNING 2016 2015 VERKSAMHETENS INTÄKTER Inträdes- och medlemsavgifter 53 817 56 002 Del- och Gesällprov 94 500 85 000 Medlemsaktiviteter 9 845 9 895 Övriga intäkter 0 1 307 SUMMA INTÄKTER 158 162 152 204 VERKSAMHETENS KOSTNADER Styrelse -42 607 -55 695 Utbildningsnämnd -62 933 -73 817 Resekostnader -8 090 -11 898 Lokal- och kontor 0 -64 Medlemsaktiviteter -898 -7 500 Möteskostnader -28 414 -9 125 Reklam / PR 0 0 Övriga kostnader -2 038 -1 981 SUMMA KOSTNADER -144 980 -160 080 Finansiellt netto (räntor, avkastn mm) -5 -4 Skatt 0 -477 ÅRETS RESULTAT 13 177 -8 357 BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Inventarier 0 0 Kassa 149 944 138 019 Övriga fordringar 0 0 SUMMA TILLGÅNGAR 149 944 138 019 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Balanserade vinstmedel 122 831 131 188 Årets resultat 13 177 -8 357 SUMMA EGET KAPITAL 136 008 122 831 KORTFRISTIGA SKULDER Skatteskuld 0 477 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 936 14 710 SUMMA EGET KAPITAL 149 944 138 018 OCH SKULDER Styrelsen föreslår årsmötet att det överskott/underskott som uppstått disponeras sålunda: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………….den…………….2017