Dagordning Årsmötet 7 mars 2017

februari 14, 2017 14:17 av Winnie Lynbech

 

 

 

Dagordning för årsmötet 7 mars 2017

 1. Årsmötets öppnande.

 2. Parentation/ kan utgå om så vore fallet

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av ordförande att leda årsmötet, samt val av sekreterare för mötet.

 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 7. Val av två rösträknare.

 8. Fastställande av röstlängd för mötet.

 9. Föregående mötesprotokoll.

 10. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

 11. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

 12. Revisorernas berättelse

 13. Fastställande av balans och resultaträkning för föregående räkenskapsår.

 14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års verksamhet och förvaltning.

 15. Skrivelser och rapporter.

 16. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden.

 17. Styrelsens förslag.

 18. Fastställande av budget för nästa år.

 19. Fastställande av antal styrelseledamöter.

 20. Val av styrelse                                 a) En ordförande 1 år

                                                                         b) En ledamot 2 år

                                                                         c) En suppleant 2 år

 

 1. Val av utbildningsnämnd               d) Tre ledamöter 1 år

                                                                         e) En suppleant 1 år

 

 

 1. Val avvalberedning                          a) En ledamot 1 år

 

 

 1. Beslut om val av avd´s kongressombud/ funktionärskonferensdeltagare och suppleanter.

 2. Övriga frågor.

 3. Utdelning av veterantecken och utmärkelser.

 4. Årsmötets avslutande.