Verksamhetsberättelse 2015

mars 4, 2016 10:45 av Winnie Lynbech

 

Verksamhetsberättelse för avd 8 SFF i Östergötland

1/1-2015-31/-12 2015

Styrelsen för frisörföretagarna i Östergötland får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för år 2015

.

Styrelsens sammansättning har varit: Utbildningsnämnd:

Ordf. Winnie Lynbech Linköping Örjan Gustafsson Linköping

Ledamot. Örjan Gustafsson Linköping 1 Ledamot vald av Handels

Ledamot. Sylvia Christiernin Norrköping Anna Esping Helm Finspång

Suppl. Anna Esping Finspång Thomas Ahlberg Norrköping

Suppl. Pernilla Joge Finspång Suppl. Anneli Pettersson Finspång

 

 

Valberedning:

Atti Malinowski Linköping

 

Under verksamhetsåret 2015 har förekommit följande aktiviteter:

Styrelsemöten: Avdelningen har haft 5 protokollförda sammanträden, geografisk fördelade

i avdelningen, varav ett var det sedvanliga planeringsmötet, förlagt till SFF´s HK i Stockholm.

Årsmöte: Årsmötet hölls på Munkkällaren i Linköping och gästades av SFF´s vice vd Staffan Westman. Närvarande var även Calle från Cloud 9, som demonstrerade hur man kan jobba med en plattång.

Utbildningskonferensen: UBNOK hölls på Hotell J i Nacka samtidigt som ordinarie ordförandekonferens hölls i närliggande konferenslokaler. Deltog gjorde Anna Esping-Helm och Örjan Gustafsson, samt Winnie Lynbech.

Kongress: Globen Hotell var platsen för kongressen, där samtliga i styrelsen närvarade.Glädjande var att våran Pernilla blev suppleant och Winnie Lynbech ordförande för RS.

Visningar: Avdeningen har haft en visning på Stadsvakten i Norrköping med Hasse från Noir

i Sto ckholm samt en på Platå i Linköping med Joanna från Styffes, inriktningen låg denna gång på Skägg och Hår. Ca 70 anmälda kom på denna begivenhet.

Föreläsningar/ medlemsmöten: I samarbete med Baldacci hade vi en medlemsträff på Stadsvakten i Norrköping, där vi fick en stunds gemenskap och en genomgång av en relativt ny produkt Olaplex.

Medlemsvärningskampanj: HK har under året varit ute och visat upp sig till vissa delar i syfte att öka medlemsantalet Ett arrangemang som inte avd stod för, men det var önskvärt med styrelsemedlemmar från avd, denna gång i Norrköping på Magnenta Building/ Östgöta kök tillsammans med GHD.

Under året har vi även stuvat om lite i vår avdelningsstyrelse, Pernilla som varit vice.ordf har gått upp på posten ordf, eftersom Winnie är vald till RS´s ordf, och vill lägga fokus på sitt arbete där

 

Styrelsen tackar för det gångna året och ställer härmed sina platser till förfogande

Linköping 2016-02-03

 

Styrelsen för Frisörföretagarna i Östergötland/

gm Pernilla Joge Stark ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagordning för årsmötet 8 mars 2016

 1. Årsmötets öppnande.

 2. Parentation

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Val av ordförande att leda årsmötet, samt val av sekreterare för mötet.

 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 7. Val av två rösträknare.

 8. Fastställande av röstlängd för mötet.

 9. Föregående mötesprotokoll.

 10. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.

 11. Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års verksamhet och

förvaltning.

 1. Skrivelser och rapporter.

 2. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden.

 3. Styrelsens förslag.

 4. Fastställande av medlemsavgift till avdelningen.

 5. Fastställande av budget för nästa år.

 6. Fastställande av antal styrelseledamöter.

 7. Val av styrelse a) En ordförande 1 år

b) En ledamot 2 år

c) En suppleant 2 år

Utbildningsnämnd d) Tre ledamöter 1 år

e) En suppleant 1 år

 

 

Valberedning a) En ledamot 1 år

 

 

 1. Beslut om val av avd´s kongressombud/ funktionärskonferensdeltagare och suppleanter.

 2. Övriga frågor.

 3. Utdelning av veterantecken och utmärkelser.

 4. Årsmötets avslutande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionärer

Nomineringslista 2016

Styrelsen

Ordföranden Pernilla Joge Stark Finspång 1 år

Ledamot Örjan Gustafsson Linköping 1 år kvar

Ledamot Sylvia Christiernin Norrköping 2 år

Suppleant Anna Esping Helm Finspång 2 år

Suppleant Winnie Lynbech Linköping 1 år

 

Utbildningsnämnd

Ledamot Örjan Gustafsson Linköping 1 år

Ledamot Thomas Ahlberg Norrköping 1 år

Ledamot Anna Esping Helm Finspång 1 år

Suppleant Anneli Pettersson Finspång 1 år

 

 

 

 

 

 

Valberedning Atti Malinowski Linköping 1 år