Förslag till dagordning

mars 13, 2012 07:43 av Eva B Andersson

Förslag till dagordning

 

Årsmöte i Halland  

26 Mars 2012, Halmstad

 

 

1.

 

Årsmötet öppnas

 

2.

 

Val av ordförande för årsmötet

 

3.

 

Val av sekreterare för årsmötet

 

4.

 

Fastställande och godkännande av röstlängd för årsmötet

 

5.

 

Val av två (2) rösträknare och två (2) protokolljusterare

 

6.

 

Fastställande av dagordning

 

7.

 

Fråga om mötets behöriga utlysande

 

8.

 

Genomgång av rapporter och skrivelser

 

9.

 

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

a)      Styrelsens verksamhetsberättelse

b)      Styrelsens förvaltningsberättelse

c)       Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

d)      Sektions och/eller ortsombuds verksamhetsberättelse

 

10.

 

Föredragning av revisionsberättelsen för 2011

 

11.

 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2011

 

12.

 

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för föregående års verksamhet och förvaltning

 

13.

 

Behandling av förslag som getts in i den ordning som anges i 3 kap. 19§, samt behandling av förslag från styrelsen.

 

14.

 

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt antal ledamöter i utbildningsnämnden.

 

15.

 

Val av avdelningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.

 

16.

 

Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.

 

17.

 

Val av suppleant-/er till styrelsen för en tid av två (2) år.

 

18.

 

Val av minst två (2) ledamöter i utbildningsnämnden för en tid av ett (1) år.

 

19.

 

Val av ordförande och en (1) ledamot i nomineringsrådet för en tid av ett (1) år.

 

20.

 

Övriga frågor